CUDER Aktualności,Piszą o nas Raport NIKu „PRZECIWDZIAŁANIE E-UZALEŻNIENIU DZIECI I MŁODZIEŻY”

Raport NIKu „PRZECIWDZIAŁANIE E-UZALEŻNIENIU DZIECI I MŁODZIEŻY”

Według raportu Najwyższej Izby Kontroli z dnia 2.11.2016 roku jednym z najbardziej ciekawych projektów realizowanych przy udziale środków FRPH był projekt Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Zielonki:

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki realizowało „Program profilaktyki uzależnień behawioralnych – gra profilaktyczna CUDER” (Program CUDER), który był dostępny dla zainteresowanych podmiotów i właściwie wykonywany. Zdaniem NIK, powyższa działalność stanowi dobry przykład wykorzystania środków z FRPH. Program profilaktyczny skonstruowany był w sposób zachęcający do udziału w nim zarówno dzieci i młodzież, jak i ich rodziców oraz pedagogów. Według opinii na temat grupowej gry profilaktycznej CUDER, wydanej 22 stycznia 2016 r. przez Dyrektora Ośrodka Badań nad Mediami Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, gra ta powstała w Ośrodku Profilaktyki Problemowej „Archezja” z inicjatywy jego dyrektora i profilaktyka z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Jest ona połączeniem gry planszowej z grą fabularną typu RPG (Role Playing Game), a także może być wzbogacona o elementy gry miejskiej. Istotą gry jest rozwijanie swojej postaci (CUDER), której modelem jest pionek składający się z pięciu sfer: ciało, umysł, duch, emocje i relacje. Porusza się on po świecie, którym jest plansza podzielona na pięć obszarów, odpowiadających kolorystycznie sferom CUDERa. Ma to znaczenie podczas rozgrywki, ponieważ obszary te oznaczają miejsca w sposób szczególnie sprzyjający rozwojowi odpowiadającej im sfery. CUDER każdego gracza rodzi się w świecie, w którymś z losowo wybranych obszarów i ma to duży wpływ na jego sposób rozwoju, tak samo jak w życiu nie wybieramy swojej rodziny, ale uczymy się w niej żyć. Gracz wędrując po planszy zdobywa doświadczenie poprzez konfrontację ze znajdującymi się na niej miejscami. Każde takie miejsce może stanowić szansę rozwoju, jak również pułapkę i ryzyko utraty punktów. Celem gry jest maksymalny rozwój CUDERa, stąd gracz powinien rozwijać go równomiernie we wszystkich sferach, ponieważ taki rozwój pozwala w pełni wykorzystać swój potencjał podczas konfrontacji. Wygrywa ten, kto w ustalonym czasie gry zdobędzie najwięcej punktów we wszystkich sferach łącznie. Cała idea oparta jest na profilaktyce integralnej i zintegrowanej. Istotnym kryterium rozpoznawczym integralnych programów 36 WAŻNIEJSZE WYNIKI KONTROLI profilaktycznych jest ukazywanie ścisłego związku między sposobami postępowania we wszystkich wymiarach ludzkiego życia, a podatnością na uzależnienia. Stąd gracz dowiaduje się, jak jego funkcjonowanie w poszczególnych płaszczyznach rozwoju może prowadzić do zagrożeń i w jaki sposób można ich unikać. Formuła realizacji zajęć w szkołach podzielona była na trzy części, z których pierwszą stanowiło spotkanie z młodzieżą, podczas którego omawiane były integracyjne sfery człowieka oraz zagrożenia związane z użytkowaniem Internetu i komputera, a następnie młodzież zapoznawana była z grą profilaktyczną CUDER. Drugą część stanowiło spotkanie z rodzicami dzieci uczestniczących w programie, w formie wykładu z prezentacją multimedialną i dialogiem z uczestnikami, w trakcie którego podkreślana była rola dobrych relacji w rodzinie jako czynnika chroniącego przed całym spektrum zachowań ryzykownych. W trzeciej części miało miejsce szkolenie nauczycieli w zakresie zagrożeń technologicznych i medialnych, zachowań ryzykownych wynikających z właściwości rozwojowych młodzieży oraz koncepcji czynników chroniących i czynników ryzyka w kontekście uzależnień behawioralnych. Według opinii Dyrektora Ośrodka Badań nad Mediami Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, gra profilaktyczna CUDER i związany z nią program był przemyślany i bardzo dobrze dostosowany do zainteresowań dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów, nauczycieli i wychowawców. Gra ta, stanowiąca profilaktykę uniwersalną, otrzymała również pozytywne rekomendacje ekspertów: 12 września 2014 r. – z Instytutu Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, 27 listopada 2014 r. – Wiceprezesa Krakowskiego Stowarzyszenia Terapeutów Uzależnień, 28 listopada 2014 r. – z Katedry Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Akademii Ignatianum w Krakowie, 30 marca 2016 r. –z Instytutu Psychologii UJ oraz 31 marca 2016 r. – Pełnomocnika ds. Uzależnień Urzędu Miejskiego w Gorlicach.

Cały raport dostępny pod linkiem: https://www.nik.gov.pl/plik/id,12563,vp,14960.pdf

 

Related Post