,, I stworzył Bóg człowieka na swój obraz…”

Siostra Łucja po zapoznaniu się z profilaktyczną grą CUDER napisała do nas kilka słów na jej temat. Zdecydowanie warto przeczytać opinię siostry Łucji. Dziękujemy!

,, I stworzył Bóg człowieka na swój obraz…”

W Księdze Rodzaju – pierwszej księdze Pisma Świętego Starego Testamentu czytamy: „…rzekł Bóg- Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam. (…) Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę” (Rdz 1;26-27).

Wsłuchując się w słowa Biblii stwierdzamy, że Człowiek jest ,,Odbiciem” swego Stwórcy. Posiada duszę, wolną wolę, rozum, uczucia, które uporządkowane i kierowane rozumem zdolne są zaangażować się w wybór dobra na życie wieczne.

Człowiek (Adam i Ewa) przed grzechem był Osobą w pełni zintegrowaną, zdolną zaangażować całego siebie (ciało, uczucia, duszę, rozum) w budowanie, rozwijanie relacji Miłości. Obraz i podobieństwo Boże w człowieku zostało zaburzone w momencie pojawienia się grzechu. Zdezintegrowany umysł, dusza, ciało, uczucia, wola przestały dążyć do poznania Boga, siebie i innych. Człowiek po grzechu przestaje być tym, kim być powinien, a więc Dzieckiem Stwórcy. Grzech pomaga mu w wyborze zła. Władze ciała i duszy nie angażują się w wybór miłości.

Bóg jest dobry dla człowieka, po grzechu posyła Jezusa, który przez mękę i śmierć na krzyżu na nowo odbudowuje podobieństwo człowieka do Stwórcy, przez Zmartwychwstanie odzyskujemy zdolność kochania.

Dlaczego o tym piszę? W spotkaniu z projektem CUDER, grą profilaktyczną, która zachwyciła mnie jako siostrę zakonną, nauczyciela a przede wszystkim człowieka, zrozumiałam po raz kolejny jak ważne jest zaangażowanie ,,całego człowieka” w budowanie relacji miłości z Bogiem, sobą samym i bliźnim. Znalazłam, jako nauczyciel, siostra zakonna doskonałe narzędzie, którym mogę młodym ludziom pomóc w rozwoju całej osobowości, nie tylko sfery duchowej. Bóg stworzył nas do miłości, a w miłość angażujemy wszystkie sfery, zarówno ciało, ducha, umysł i uczucia. Istotą gry jest rozwijanie swojej postaci (CUDER), której modelem jest pionek składający się z pięciu sfer: ciało, umysł, duch, emocje i relacje. Porusza się on po świecie, którym jest plansza podzielona na pięć obszarów, odpowiadających kolorystycznie sferom CUDERa. Ma to znaczenie podczas rozgrywki, ponieważ obszary te oznaczają miejsca w sposób szczególnie sprzyjający rozwojowi odpowiadającej im sfery. ,,CUDER każdego gracza rodzi się w świecie, w którymś z losowo wybranych obszarów i ma to duży wpływ na jego sposób rozwoju, tak samo jak w życiu nie wybieramy swojej rodziny, ale uczymy się w niej żyć. Gracz wędrując po planszy zdobywa doświadczenie poprzez konfrontację ze znajdującymi się na niej miejscami. Każde takie miejsce może stanowić szansę rozwoju, jak również pułapkę i ryzyko utraty punktów. Celem gry jest maksymalny rozwój CUDERa, stąd gracz powinien rozwijać go równomiernie we wszystkich sferach, ponieważ taki rozwój pozwala w pełni wykorzystać swój potencjał podczas konfrontacji”.

Do budowania relacji ze Stwórcą, ale i bliźnim potrzebujemy zaangażować całych siebie. Gra pomaga ukazać poprzez doświadczenie zmysłów jak grzech może wpłynąć na dezintegrację człowieka. Wybór zła osłabia każdą z władz, nie tylko ducha ale również umysł, który zaślepiony grzechem nie umie rozróżnić tego, co jest prawdą a co kłamstwem, co jest dobrem a co złem. Uczucia po grzechu nie są podporządkowane rozumowi i Bogu. Ciało, które ma być odbiciem piękna Boga, mieszkaniem, tabernakulum Stwórcy, po grzechu zamiast do uwielbienia Boga dąży do chwilowych zachcianek opartych na przyjemności, a  dusza, która miała być sanktuarium Boga, po wyborze grzechu zostaje pozbawiona Jego obecności. Człowiek zostaje pozbawiony łaski Boga.

Gra CUDER jest doskonałym narzędziem w ukazaniu młodemu człowiekowi Kim jest jako Człowiek – Dziecko Boga ale także kim się staje wybierając zło i grzech.

s. Łucja Sowińska zdch

Raport NIKu „PRZECIWDZIAŁANIE E-UZALEŻNIENIU DZIECI I MŁODZIEŻY”

Według raportu Najwyższej Izby Kontroli z dnia 2.11.2016 roku jednym z najbardziej ciekawych projektów realizowanych przy udziale środków FRPH był projekt Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Zielonki:

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki realizowało „Program profilaktyki uzależnień behawioralnych – gra profilaktyczna CUDER” (Program CUDER), który był dostępny dla zainteresowanych podmiotów i właściwie wykonywany. Zdaniem NIK, powyższa działalność stanowi dobry przykład wykorzystania środków z FRPH. Program profilaktyczny skonstruowany był w sposób zachęcający do udziału w nim zarówno dzieci i młodzież, jak i ich rodziców oraz pedagogów. Według opinii na temat grupowej gry profilaktycznej CUDER, wydanej 22 stycznia 2016 r. przez Dyrektora Ośrodka Badań nad Mediami Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, gra ta powstała w Ośrodku Profilaktyki Problemowej „Archezja” z inicjatywy jego dyrektora i profilaktyka z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Jest ona połączeniem gry planszowej z grą fabularną typu RPG (Role Playing Game), a także może być wzbogacona o elementy gry miejskiej. Istotą gry jest rozwijanie swojej postaci (CUDER), której modelem jest pionek składający się z pięciu sfer: ciało, umysł, duch, emocje i relacje. Porusza się on po świecie, którym jest plansza podzielona na pięć obszarów, odpowiadających kolorystycznie sferom CUDERa. Ma to znaczenie podczas rozgrywki, ponieważ obszary te oznaczają miejsca w sposób szczególnie sprzyjający rozwojowi odpowiadającej im sfery. CUDER każdego gracza rodzi się w świecie, w którymś z losowo wybranych obszarów i ma to duży wpływ na jego sposób rozwoju, tak samo jak w życiu nie wybieramy swojej rodziny, ale uczymy się w niej żyć. Gracz wędrując po planszy zdobywa doświadczenie poprzez konfrontację ze znajdującymi się na niej miejscami. Każde takie miejsce może stanowić szansę rozwoju, jak również pułapkę i ryzyko utraty punktów. Celem gry jest maksymalny rozwój CUDERa, stąd gracz powinien rozwijać go równomiernie we wszystkich sferach, ponieważ taki rozwój pozwala w pełni wykorzystać swój potencjał podczas konfrontacji. Wygrywa ten, kto w ustalonym czasie gry zdobędzie najwięcej punktów we wszystkich sferach łącznie. Cała idea oparta jest na profilaktyce integralnej i zintegrowanej. Istotnym kryterium rozpoznawczym integralnych programów 36 WAŻNIEJSZE WYNIKI KONTROLI profilaktycznych jest ukazywanie ścisłego związku między sposobami postępowania we wszystkich wymiarach ludzkiego życia, a podatnością na uzależnienia. Stąd gracz dowiaduje się, jak jego funkcjonowanie w poszczególnych płaszczyznach rozwoju może prowadzić do zagrożeń i w jaki sposób można ich unikać. Formuła realizacji zajęć w szkołach podzielona była na trzy części, z których pierwszą stanowiło spotkanie z młodzieżą, podczas którego omawiane były integracyjne sfery człowieka oraz zagrożenia związane z użytkowaniem Internetu i komputera, a następnie młodzież zapoznawana była z grą profilaktyczną CUDER. Drugą część stanowiło spotkanie z rodzicami dzieci uczestniczących w programie, w formie wykładu z prezentacją multimedialną i dialogiem z uczestnikami, w trakcie którego podkreślana była rola dobrych relacji w rodzinie jako czynnika chroniącego przed całym spektrum zachowań ryzykownych. W trzeciej części miało miejsce szkolenie nauczycieli w zakresie zagrożeń technologicznych i medialnych, zachowań ryzykownych wynikających z właściwości rozwojowych młodzieży oraz koncepcji czynników chroniących i czynników ryzyka w kontekście uzależnień behawioralnych. Według opinii Dyrektora Ośrodka Badań nad Mediami Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, gra profilaktyczna CUDER i związany z nią program był przemyślany i bardzo dobrze dostosowany do zainteresowań dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów, nauczycieli i wychowawców. Gra ta, stanowiąca profilaktykę uniwersalną, otrzymała również pozytywne rekomendacje ekspertów: 12 września 2014 r. – z Instytutu Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, 27 listopada 2014 r. – Wiceprezesa Krakowskiego Stowarzyszenia Terapeutów Uzależnień, 28 listopada 2014 r. – z Katedry Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Akademii Ignatianum w Krakowie, 30 marca 2016 r. –z Instytutu Psychologii UJ oraz 31 marca 2016 r. – Pełnomocnika ds. Uzależnień Urzędu Miejskiego w Gorlicach.

Cały raport dostępny pod linkiem: https://www.nik.gov.pl/plik/id,12563,vp,14960.pdf

 

CUDERska profilaktyka uzależnień

Profilaktyka uzależnień? A po co? Przecież w dzisiejszym świecie KAŻDY JEST OD CZEGOŚ UZALEŻNIONY! Znasz takie teksty? Oczywiście, jest ich pełno, na każdym portalu i od razu autorzy rzucają serią jak z karabinu maszynowego: „jesteśmy uzależnieni od kawy, cukru, czekolady, papierosów, piwa, wódki, paracetamolu, melisy, witaminy C, ale też od drugiego człowieka, kupowania ciuchów, telefonu komórkowego, toto lotka, przeglądania maili, stron www czy wpisów na FB” i tak dalej. Słowo „uzależnienie” stało się powszechne, wszechobecne i rozpoznawane nawet przez dzieci. Także po co ta profilaktyka, skoro i tak jesteśmy uzależnieni? Ano po to, żebyśmy wiedzieli, że uzależnienie wcale nie jest takie wesołe i wszechobecne, że jest cierpieniem prowadzącym nawet do śmierci. Ale przede wszystkim, żebyśmy potrafili zapobiegać uzależnieniom. Nie dopuszczać do tego, żeby młodzi ludzie sięgali do alkohol, papierosa czy narkotyk, ale mieli coś lepszego. Coś, co da im większego „kopa” do życia, działania i lepiej pozwoli im zaistnieć w towarzystwie niż puszka piwa. Profilaktyka jest po to, żeby wzmacniać ludzi, budować ich potencjał, dojrzałość osobową. Żeby tą mocą, potencjałem i dojrzałością zbudowali mur ochronny przed uzależnieniami.

Więcej o CUDERze na stronie: www.profilaktyk.org

 

 

Opinia Prof. dr hab. Agnieszki Ogonowskiej o grze i programie CUDER

Opinia programu i gry profilaktycznej CUDER

Prof. dr hab. Agnieszka Ogonowska – kierownik Katedry Mediów i Badań Kulturowych, dyrektor Ośrodka Badań nad Mediami Uniwersytetu Pedagogicznego oraz prezes Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej wystawiła opinię o programie i grze profilaktycznej CUDER.

Opinia programu i gry profilaktycznej CUDER wystawiona przez prof. dr hab. Agnieszkę Ogonowską

 

W ostatnim akapicie, podsumowującym opinię, prof. dr hab. Agnieszka Ogonowska pisze:

W związku z faktem, iż zagrożenia technologiczne i medialne sa powaznym problemem naszych czasów, a gra profilaktyczna „Cuder” i zwiazany z nią program jest przemyślany i bardzo dobrze dostosowany do zainteresowań dzieci i młodzieży oraz ich opiekunow, nauczycieli i wychowawców z całym przekonaniem je rekomenduję do użytku.

To chyba najlepsza rekomendacja programu „CUDER”!

Można grać przeciwko uzależnieniom w sieci

Ministerstwo Zdrowia uznało, że program napisany przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki może zapobiegać uzależnieniom do komputerów, telefonów, hazardu i gier w sieci. Za pośrednictwem Krajowego Biura Przeciwdziałania Narkomanii wykupiło w formie grantu zajęcia dla młodzieży z podstawówek.

(© Fot. Barbara Ciryt) Uczniowie Szkoły Podstawowej w Skale podczas gry profilaktycznej

(© Fot. Barbara Ciryt) Uczniowie Szkoły Podstawowej w Skale podczas gry profilaktycznej

Zajęcia mamy przeprowadzić w 80 palcówkach w trzech województwach: małopolskim, pod­kar­pac­kim i świętokrzyskim – mówi Tomasz Gubała ze zielo­neckiego stowarzyszenia, pomysłodawca programu przeciwdziałającego uzależnieniom, czyli gry CUDER, która ma pomagać w wychowaniu młodzieży. Dlatego są spotkania z rodzicami i szkolenia dla nauczycieli.

Czytaj więcej

Drewniany klocek pomoże w walce z dopalaczami

– wywiad z profilaktykiem Tomaszem Gubałą w Radiu Kraków

Czy gra planszowa może pomóc dzieciom, by nie sięgały po narkotyki i dopalacze? Tomasz Gubała ze Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Zielonki przekonuje, że jak najbardziej. Od kilku lat Stowarzyszenie propaguje grę CUDER.

„CUDER” – łączy cechy gry planszowej i RPG. CJej celem  jest doprowadzenie do jak najpełniejszego rozwoju bohatera gry (pionka) przez wędrowanie po świecie, pokonywanie pułapek i wyszukiwanie miejsc, gdzie można spotkać ludzi wspierających w rozwoju. Grę wygrywa ten z graczy, który pierwszy wprowadzi maksymalnie rozwiniętego bohatera do bezpiecznej osady. Kolejni gracze jednak nie przegrywają, celem gry jest bowiem rozwój postaci a nie czas rozegrania gry, tak więc każdy gracz może zakończyć grę z sukcesem. Planszą jest mapa gminy,  gdzie mieszkają gracze, co umożliwia zdiagnozowanie zagrożeń występujących na terenie danej miejscowości. Rozgrywki w „CUDER-a” stwarzają okazję do rozważań o tym jak pomóc wychowankowi, by lepiej rozumiał obiektywną, realną sytuację, w której się znajduje oraz by zajął dojrzalszą postawę wobec wszystkiego, co dzieje się w nim samym i wokół niego.

W grę z dziećmi mogą grać nauczyciele, wychowawcy, rodzice i dziadkowie. Tylko  w 2014 roku pod czujnym okiem  wolontariuszy – mistrzów  zagrało w nią  ponad trzy i pół tysiąca uczniów z małopolskich szkół.


autor:  Marta Szostkiewicz/jg
ze strony: http://www.radiokrakow.pl

Festiwal Nauki w Krakowie 20 – 23 maja 2015 r.

Festiwal Nauki w Krakowie to prestiżowe wydarzenie popularnonaukowe organizowane cyklicznie w Krakowie.

Tegoroczny festiwal był XV edycją tego wydarzenia, a wydarzenia festiwalowe oraz imprezy towarzyszące odbywały się pod hasłem „Oświeć się!”. Hasło nawiązywało do uchwalenia przez Zgromadzenie Ogólne ONZ roku 2015 Międzynarodowym Rokiem Światła i Technologii Wykorzystujących Światło.

Patronem tegorocznej edycji festiwalu został Jan Szczepanik – polski nauczyciel, wynalazca, zwany „polskim Edisonem”, „polskim da Vinci”  i „galicyjskim geniuszem”, autor ponad 50 wynalazków i kilkuset opatentowanych pomysłów technicznych z dziedziny fotografii barwnej, tkactwa czy telewizji.

Gra CUDER towarzyszyła Akademii Ignatianum na stanowisku uczelni. Co się działo i jak było? Ten, kto nie był niech żałuje, ale może zobaczyć na zdjęciach.

Czytaj więcej

PaTosfera w Kędzierzynie-Koźlu

Wystartował II Opolski Przystanek PaT

PATOsferza w Kędzierzynie-Koźlu

 

Opolszczyzna konsekwentnie powiększa społeczność programu PaT. Po ubiegłorocznym Opolu, tym razem gospodarzem II Regionalnego Opolskiego Przystanku PaT został powiat i miasto Kędzierzyn-Koźle. Główną bazą Akcji zostało II LO im. Mikołaja Kopernika. Wyśmienicie w roli gospodarza przyjaznego PaTowiczom sprawdziła się kapitalna pani dyrektor Zofia Wyrozumska wraz ze swoją kadrą pedagogiczną i personelem administracyjnym szkoły. Bardzo, bardzo dziękujemy!

Po otwarciu sztabowym i wieczornym sobotnim PaTulisku, niedzielny poranek 17 maja 2015 roku rozpoczęło oficjane otwarcie Przystanku PaT. Sprawdzeni instruktorzy aż 24 warsztatów zaledwie przez 3 godziny przygotowali warsztatowe grupy do bardzo udanych pokazów. Warto było być na tych zajęciach! Po raz pierwszy w historii Przystanków PaT odbyły się warsztaty jogi, które poprowadziła pochodząca z Indii Hemlata Guru oraz oblegane warsztaty baristyczne Ryszarda Kuczery mistrza finezyjności w parzeniu kawy. W kolejce super efektu tych wyjątkowych umiejętności ustawiali się wszyscy goście. Miłą niespodziankę autorom tekstów hiphop-owej-mowy sprawił Dominik Kopaszewski, którego warsztat był bonusem przystankowej oferty. Po zakończeniu warsztatów przez główne ulice miasta przeszła kolorowa PaTosfera. Za policyjną eskortą KPP defilowała orkiestra KWP z Wrocławia, która była specjalnym punktem programu z bardzo atrakcyjnym pokazem musztry paradnej na miejskim Placu Wolności. Przed Galą Finałową można było jeszcze uczestniczyć w Grupowej Grze Profilaktycznej CUDER, którą prezentowali jej autorzy z Instytutu Wspomagania Wychowania i Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Zielonki. Promotorem tego spotkania była Alicja Szarek z Zakopanego. Raz jeszcze dziękujemy za świetną przystankową bazę w II LO, z której finał Akcji przeniesiony został do Hali widowiskowo-sportowej „Azoty”.

Czytaj więcej

Opinie o warsztatach profilaktyki uzależnień behawioralnych oraz grze profilaktycznej „CUDER”

Warsztaty profilaktyki uzależnień behawioralnych oraz gra profilaktyczna „CUDER” w Szkole Podstawowej w Skale

W dniu 17 marca 2015 roku w Szkole Podstawowej w Skale zostały przeprowadzone warsztaty profilaktyki uzależnień behawioralnych oraz gra profilaktyczna „CUDER” dla uczniów klas 4-6 zorganizowane przez pana Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki, a prowadzone przez panią Karolinę Gubałę i panią Katarzynę Łatkę.

Tematyka warsztatów była bardzo interesująca. Uczniowie słuchali prowadzących z zainteresowaniem, odpowiadali na pytania, przez cały czas brali aktywny udział w zajęciach. Prowadzące zajęcia były dobrze przygotowane merytorycznie, dobrały właściwe i zróżnicowane metody, formy oraz środki dostosowane do tematyki warsztatów. Pomimo dosyć długiego czasu trwania zajęć (3  jednostki lekcyjne) nie były one dla uczniów nużące i pozwalały im na ciągły aktywny udział. Krótkie przerwy po każdej z trzech części warsztatów pozwalały na odreagowanie emocji, posilenie się, relaks. Czytaj więcej